UPDATE MICHA-CLAIM: EMAIL AAN DE DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN TE DEN HAAG OVER KLAAS AANTJES

micha kat
To: Bureau Haagse Orde Van Advocaten
Cc: Rutger Radema, Klaas Aantjes, Arnold Croiset Van Uchelen, [email protected],
Thijs Stapel

Jun 7 at 6:22 AM

Geachte Haagse deken,

Via een eerdere email is u via de landelijk deken verzocht mij een advocaat toe te wijzen op de voet van art. 13 Aw. in mijn claim-zaak tegen de corrupte en criminele ex-rechter H. Westenberg. In deze mail zijn de feiten en omstandigheden die ten grondslag liggen aan dit verzoek uitvoerig uit de doeken gedaan. Ik wacht uw verdere stappen met spanning af nu deze zaak bijna het 15e jaar ingaat.

Thans vraag ik uw aandacht voor het handelen in deze zaak van mr. K. Aantjes te Voorburg met de vraag of het niet op uw weg ligt deze advocaat ambtshalve te tuchtigen.

Naar mijn mening is er in Nederland geen andere journalist meer meer kennis en ervaring binnen de wereld van het recht en de advocatuur dan ik. Bijna 20 jaar heb ik voor het Advocatenblad verslag gedaan van de ontwikkelingen binnen de advocatuur. Dat is er natuurlijk ook precies de reden van dat het juist ik ben geweest die erin is geslaagd, als enige in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek, een top-rechter exposed te krijgen als corrupt en crimineel. Thans ben ik zover gekomen, dat mijn schadeclaim tegen Westenberg na een winnend arrest van het Hof Den Bosch bij de HR ligt.

Dit alles zou voor de Orde reden moeten zijn mij op een enorm voetstuk te plaatsen. Het is immers bij uitstek in het belang van de advocatuur dat corrupte rechters worden exposed. Sterker nog: Westenberg heeft een spoor van vernieling getrokken door de advocatuur zoals blijkt uit de dossiers. Wat echter gebeurt is precies het tegendeel: de Orde schaart zich aan de zijde van Westenberg en probeert mijn leven dat reeds door dit alles volledig is ontwricht nog verder te slopen. Ik licht dit hieronder toe.

Waar de criminele rechter kan beschikken over de duurste advocaat van Nederland met het hoogste profiel, is er in heel Nederland geen enkele advocaat te vinden die de journalist wil bijstaan. En dat terwijl ik tien tientallen (honderden?) advocaten persoonlijk ken vanuit mjjn journalistieke praktijk. Opmerkelijk, vind u niet? Dan richt ik mij tot de landelijk deken die ik ook goed ken en meerdere keren heb geinterviewd met het verzoek mij een advocaat toe te wijzen. Dat wordt de heer Aantjes.

De heer Aantjes heeft in plaats van mij bij te staan mijn zaak tot twee keer toe gesaboteerd. De eerste keer was toen hij weigerde -zonder motivering- in hoger beroep te gaan. Een foute en fatale inschatting, want ik heb dat hoger beroep dus met glans gewonnen. Thans weigert hij -opnieuw zonder deugdelijke motivering- een cruciale incidentele cassatie in te stellen. Een deugdelijke motivering is hier ook niet mogelijk, want waar het om gaat is dat er cassatie moet worden ingesteld tegen een beslissing van het Hof Westenberg opnieuw in de gelegenheid te stellen tegenbewijs te leveren -waarvan iedereen weet, ook Aantjes zelf, dat dat niet bestaat. De enige rationele reden die te bedenken is voor de weigering van Aantjes is dat we deze incidentele cassatie zeker zouden winnen waarna de weg voor schadeloosstelling voor mij open ligt. Westenberg heeft nota bene eerder in de zaak uit eigen beweging afgezien van het leveren van dit tegenbewijs. Hier kan dus niet anders dan sprake zijn van moedwillige sabotage, al helemaal na de eerdere foute weigering in hoger beroep te gaan. Wat deze sabotage nog weer erger maakt, is dat die plaatsvindt in een art 13 Aw-situatie.

Om de zaak nog verder op de spits te drijven: de deken die Aantjes heeft toegewezen, Loorbach, blijkt bevriend te zijn met Westenberg en samen met hem actief te zijn geweest in een obscure club van de Haagse advocaat Marc Udink, Sirus Procesfinanciering. Ook blijkt Loorbach aan de zijde van Schiphol te opereren in de jurdische hetze tegen gebiedsontwikkelaar Chipsol, het conflict dat ook ten grondslag ligt aan mijn claimzaak tegen Westenberg.

In mijn ogen -en dat zeg ik ook op grond van mijn decennia-lange ervaring in de juridische wereld- kan een advocaat het in tuchtrechtelijke zin niet erger maken dan Aantjes. Een oprechte journalist die louter opereert in het algemeen belang (en in het bijzonder in het belang van de rechtspraak en de Orde) bedriegen ten faveuere van een rechtens vastgestelde criminele rechter, en zulks dan ook nog na door de Orde zelf te zijn toegewezen!

Mocht u niet ambtshalve overgaan tot het tuchtigen van Aantjes, zal ik uiteraard zelf een tuchtklacht indienen.

Gaarne vernemend,

Micha Kat

4 Replies to “UPDATE MICHA-CLAIM: EMAIL AAN DE DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN TE DEN HAAG OVER KLAAS AANTJES”

  1. Tegen een op volle stoon draaiende psychopathocratie zoals Prins Bernhard BV, kun je niet argumenteren of ermee onderhandelen.

    Het wederrechtelijk toege-eigende overheidsgezag moet eerst hersteld worden.

    Zwaaien met het tuchtrecht dat door de medeplichtigen aan de psychopathocratie zelf is ingesteld is ALLES OVERZIENDE EN GOED BESCHOUWD redelijk absurd.

Geef een antwoord